โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
15 หมู่ 10 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ่ายธุรการโรงเรียน :: โทรศัพท์ : 043-571-338, โทรสาร : 043-571-339