คำชี้แจงในการเข้าสู่ระบบของนักเรียน +++
  • รหัสประจำตัวประชาชน :: ให้ใช้รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
  • รหัสนักเรียน :: ให้ใช้รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 12345
คำแนะนำ +++
  • กรุณาใช้ Google Chrome เป็นเว็บบราวเซอร์ในการดำเนินการ
  • กรุณา Update เว็บบราวเซอร์ของท่านให้เป็นปัจจุบัน