ผลการดำเนินงานแก้ไข
ติดต่อสอบถาม และแนะนำ
  1. นายภาณุวัฒน์  สุวรรณธาดา  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  2. นายจตุรภัทร  ประทุม  รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน & ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนกิจกรรม
หากนักเรียนไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้