ค้นหาข้อมูลนักเรียน
  • ข้อมูลที่สามารถค้นหาได้คือ รหัสประจำตัวประชาชน, รหัสนักเรียน, ชื่อ หรือ นามสกุล
  • รหัสประจำตัวประชาชน - ต้องกรอกให้ครบ 13 หลัก
  • รหัสนักเรียน - ต้องกรอกให้ครบ 5 หลัก
  • ชื่อ หรือ นามสกุล - แนะนำให้เลือกกรอกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรอกให้ครบและถูกต้อง