การลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ทั้งหมด: 543 คน
 • ลงทะเบียน : 514 คน (94.66%)
 • ไม่ลงทะเบียน: 29 คน
 • คลิกเพื่อพิมพ์
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 27815
 • เด็กชาย
 • ต้นตระกูล
 • ชาญตลาด
 • 2/3
 • 4
 • 2
 • 27838
 • เด็กหญิง
 • ณัฐรินีย์
 • ธรรมวงศ์
 • 2/3
 • 27
 • 3
 • 27864
 • เด็กชาย
 • เฉลิมชัย
 • พลเยี่ยม
 • 2/4
 • 7
 • 4
 • 27873
 • เด็กชาย
 • ปิยวัฒน์
 • อาศัยสงฆ์
 • 2/4
 • 16
 • 5
 • 27883
 • เด็กหญิง
 • เกศลนิล
 • พิมหานาม
 • 2/4
 • 26
 • 6
 • 27884
 • เด็กหญิง
 • จิรวรรณ
 • แวงวรรณ
 • 2/4
 • 27
 • 7
 • 27890
 • เด็กหญิง
 • ทิตยา
 • แก้วกาหลง
 • 2/4
 • 33
 • 8
 • 27901
 • เด็กหญิง
 • แหว่นแก้ว
 • จินดาวรรณ
 • 2/4
 • 44
 • 9
 • 27913
 • เด็กชาย
 • ชาคริต
 • ตระกูลนำโชคชัย
 • 2/5
 • 8
 • 10
 • 27914
 • เด็กชาย
 • ณัฐพล
 • คิดโสดา
 • 2/5
 • 9
 • 11
 • 27915
 • เด็กชาย
 • ณัฐิวุฒิ
 • อ้ายด้วง
 • 2/5
 • 10
 • 12
 • 27920
 • เด็กชาย
 • พรชัย
 • ศรีปาน
 • 2/5
 • 15
 • 13
 • 27957
 • เด็กชาย
 • ชัยมงคล
 • พันธะมา
 • 2/6
 • 4
 • 14
 • 27967
 • เด็กชาย
 • ภานุพงค์
 • สีคำแซง
 • 2/6
 • 14
 • 15
 • 27999
 • เด็กหญิง
 • สุวิภา
 • ทศภูชัย
 • 2/6
 • 46
 • 16
 • 28054
 • เด็กชาย
 • ธีรภัทร
 • จิตจำปี
 • 2/8
 • 6
 • 17
 • 28065
 • เด็กชาย
 • ศุภชัย
 • อุดมรักษ์
 • 2/8
 • 17
 • 18
 • 28079
 • เด็กหญิง
 • บุษกร
 • พรมตา
 • 2/8
 • 31
 • 19
 • 28087
 • เด็กหญิง
 • ษาวิตรี
 • ตรีรักษา
 • 2/8
 • 39
 • 20
 • 28102
 • เด็กชาย
 • ทวีทรัพย์
 • ชุมมุง
 • 2/9
 • 7
 • 21
 • 28105
 • เด็กชาย
 • นราธร
 • ตรีโอษฐ์
 • 2/9
 • 10
 • 22
 • 28115
 • เด็กชาย
 • สถาพร
 • เชื้อกิตติศักดิ์
 • 2/9
 • 20
 • 23
 • 28124
 • เด็กหญิง
 • ณัฐมณี
 • ทำสุนา
 • 2/9
 • 29
 • 24
 • 28190
 • เด็กชาย
 • กฤษนัย
 • ทากุดเรือ
 • 2/11
 • 1
 • 25
 • 28201
 • เด็กชาย
 • ปฏิพัทธ์
 • สาโรจน์
 • 2/11
 • 12
 • 26
 • 28209
 • เด็กชาย
 • วีรศักดิ์
 • ปากเมย
 • 2/11
 • 20
 • 27
 • 28215
 • เด็กชาย
 • อลงกรณ์
 • สิงไธสง
 • 2/11
 • 26
 • 28
 • 28220
 • เด็กหญิง
 • ชิชาดา
 • นาสมยนต์
 • 2/11
 • 31
 • 29
 • 28225
 • เด็กหญิง
 • ภัสสร
 • พรมสอน
 • 2/11
 • 36