การลงทะเบียนชุมนุม +++
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 28540
 • เด็กชาย
 • รัฐชานนท์
 • ไชยโชค
 • 1/3
 • 14
 • 2
 • 28644
 • เด็กชาย
 • สหรัก
 • กรามเมส
 • 1/5
 • 23
 • 3
 • 28829
 • เด็กชาย
 • ธีระพัฒน์
 • เนตรวงษ์
 • 1/9
 • 16
 • 4
 • 28916
 • เด็กชาย
 • ธนาธิป
 • วงษ์อู่ทอง
 • 1/11
 • 8
 • 5
 • 27883
 • เด็กหญิง
 • เกศลนิล
 • พิมหานาม
 • 2/4
 • 26
 • 6
 • 27884
 • เด็กหญิง
 • จิรวรรณ
 • แวงวรรณ
 • 2/4
 • 27
 • 7
 • 27915
 • เด็กชาย
 • ณัฐิวุฒิ
 • อ้ายด้วง
 • 2/5
 • 10
 • 8
 • 28190
 • เด็กชาย
 • กฤษนัย
 • ทากุดเรือ
 • 2/11
 • 1
 • 9
 • 28215
 • เด็กชาย
 • อลงกรณ์
 • สิงไธสง
 • 2/11
 • 26
 • 10
 • 28225
 • เด็กหญิง
 • ภัสสร
 • พรมสอน
 • 2/11
 • 36
 • 11
 • 27310
 • เด็กชาย
 • วีระชัย
 • รังศรีศักดิ์
 • 3/4
 • 17
 • 12
 • 27242
 • เด็กหญิง
 • เพชรลดา
 • ภูมิภาค
 • 3/4
 • 33
 • 13
 • 27442
 • เด็กชาย
 • เจษฎาภรณ์
 • กิจพนาพร
 • 3/5
 • 6
 • 14
 • 27499
 • เด็กชาย
 • นนทวัฒน์
 • พละสุข
 • 3/8
 • 8
 • 15
 • 27262
 • เด็กชาย
 • พรพิพัฒน์
 • วงษารี
 • 3/10
 • 7
 • 16
 • 27496
 • เด็กชาย
 • ธีรเดช
 • สิริ
 • 3/11
 • 8
 • 17
 • 26415
 • นาย
 • อธิพัฒน์
 • ฮารอฟ
 • 4/9
 • 9