การลงทะเบียนชุมนุม +++
นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนชุมนุม +++
 • ลำดับ
 • รหัสนักเรียน
 •  
 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ชั้น
 • เลขที่
 • 1
 • 28487
 • เด็กชาย
 • ปรัชญา
 • สุวรรณเขต
 • 1/2
 • 6
 • 2
 • 28542
 • เด็กชาย
 • วิทวัฒน์
 • เย็นวัฒนา
 • 1/3
 • 16
 • 3
 • 28610
 • เด็กหญิง
 • มุทิตา
 • จตุพิมพ์
 • 1/4
 • 36
 • 4
 • 28816
 • เด็กชาย
 • กฤษณะ
 • สุอินดี
 • 1/9
 • 1
 • 5
 • 28989
 • เด็กชาย
 • วิรัตน์
 • ลอดเมือง
 • 1/9
 • 23
 • 6
 • 27883
 • เด็กหญิง
 • เกศลนิล
 • พิมหานาม
 • 2/4
 • 26
 • 7
 • 27915
 • เด็กชาย
 • ณัฐิวุฒิ
 • อ้ายด้วง
 • 2/6
 • 6
 • 8
 • 28024
 • เด็กหญิง
 • กัลยา
 • ธนะสินธุ์
 • 2/7
 • 23
 • 9
 • 28121
 • เด็กหญิง
 • จิรนันท์
 • พระสว่าง
 • 2/9
 • 23
 • 10
 • 28133
 • เด็กหญิง
 • พิมพ์แพรวา
 • มะลิกัน
 • 2/9
 • 34
 • 11
 • 28138
 • เด็กหญิง
 • วริศรา
 • รัตนวิรุฬห์
 • 2/9
 • 38
 • 12
 • 28139
 • เด็กหญิง
 • ศศิธร
 • สายศร
 • 2/9
 • 39
 • 13
 • 28140
 • เด็กหญิง
 • ศิตาภา
 • ครุฑธา
 • 2/9
 • 40
 • 14
 • 28996
 • เด็กชาย
 • กฤษฎา
 • วิชัยศร
 • 2/11
 • 1
 • 15
 • 28190
 • เด็กชาย
 • กฤษนัย
 • ทากุดเรือ
 • 2/11
 • 2
 • 16
 • 28206
 • เด็กชาย
 • ภูมินทร์
 • ตาเมือง
 • 2/11
 • 17
 • 17
 • 28215
 • เด็กชาย
 • อลงกรณ์
 • สิงไธสง
 • 2/11
 • 25
 • 18
 • 28219
 • เด็กหญิง
 • ชาลิสา
 • สายรัตน์
 • 2/11
 • 28
 • 19
 • 27425
 • เด็กหญิง
 • พัชรินทร์
 • นิตยวัน
 • 3/4
 • 28
 • 20
 • 27554
 • เด็กชาย
 • วิษณุ
 • สยามา
 • 3/5
 • 16
 • 21
 • 27389
 • เด็กหญิง
 • สิริยากร
 • แพงแก้ว
 • 3/5
 • 39
 • 22
 • 27265
 • เด็กชาย
 • ภูมิพัฒน์
 • อุดมรักษ์
 • 3/6
 • 13
 • 23
 • 27421
 • เด็กหญิง
 • ชาริสา
 • เณรกุล
 • 3/6
 • 25
 • 24
 • 27356
 • เด็กชาย
 • ศิวกร
 • ทักขินัย
 • 3/7
 • 13
 • 25
 • 27276
 • เด็กหญิง
 • เกศณี
 • พิมพ์บูลย์
 • 3/7
 • 19
 • 26
 • 27299
 • เด็กหญิง
 • อารีญา
 • เดชท้าน
 • 3/7
 • 42
 • 27
 • 27499
 • เด็กชาย
 • นนทวัฒน์
 • พละสุข
 • 3/8
 • 9
 • 28
 • 27526
 • เด็กหญิง
 • ภูวนิดา
 • เคนคำภา
 • 3/8
 • 26
 • 29
 • 27262
 • เด็กชาย
 • พรพิพัฒน์
 • วงษารี
 • 3/10
 • 7
 • 30
 • 27512
 • เด็กหญิง
 • อรนุช
 • โสคม
 • 3/10
 • 38
 • 31
 • 27256
 • เด็กชาย
 • เกียรติศักดิ์
 • สุโนภักดิ์
 • 3/11
 • 2
 • 32
 • 26110
 • นาย
 • ธีรเทพ
 • วรบุตร
 • 4/1
 • 6
 • 33
 • 28994
 • นางสาว
 • ปารณีย์
 • บุญศล
 • 4/6
 • 25
 • 34
 • 28408
 • นาย
 • จิราเมธ
 • พันสุริน
 • 4/7
 • 3
 • 35
 • 11571
 • นางสาว
 • อรพิน
 • คำทา
 • 4/7
 • 38
 • 36
 • 28421
 • นาย
 • อภิชยภัศศ์
 • อ่อนเฉวียง
 • 4/8
 • 12
 • 37
 • 26643
 • นาย
 • ธนวัฒน์
 • บัณฑิโต
 • 4/9
 • 3
 • 38
 • 23588
 • นางสาว
 • มัณฑนา
 • มูลทิพย์
 • 5/4
 • 27
 • 39
 • 26161
 • นาย
 • พีรดล
 • สิมมา
 • 5/6
 • 6
 • 40
 • 28328
 • นางสาว
 • อรียา
 • ศรีล้าเลิศ
 • 5/9
 • 36